Ben Nedas

Chief Commercial Officer

Tarmfloran spelar en roll för hästars prestation och välbefinnande - genomgång av studier

01


Inledning

När det gäller hästars hälsa och prestation har tarmmikrobiotans roll vuxit fram som ett viktigt område för studier. Artikeln med titeln "Grundläggande för välbefinnande: tarmmikrobiota är associerad med ridförhållanden och beteende hos hästidrottare" ger en omfattande undersökning av detta ämne. Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan tarmmikrobiota, ridförhållanden och beteendet hos hästsportare. Forskarna ville ta reda på om förändringar i tarmfloran kunde kopplas till förändringar i hästarnas beteende och prestation.


Studien är välkonstruerad och robust av flera skäl. För det första utnyttjar den en stor grupp på 185 friska hästar, vilket ökar den statistiska styrkan och tillförlitligheten i resultaten. Ju större urvalet är, desto säkrare kan vi vara på att resultaten inte beror på slumpen. 


För det andra föddes hästarna upp under liknande förhållanden under en period på åtta månader, vilket bidrar till att kontrollera miljövariabler som potentiellt kan påverka tarmmikrobiotan. Detta möjliggör en mer exakt bedömning av effekterna av specifika faktorer som kost och träning.


För det tredje har studien granskats av sakkunniga, vilket är en avgörande faktor för att säkerställa den vetenskapliga forskningens kvalitet och tillförlitlighet. Peer review innebär att oberoende experter inom området granskar studien med avseende på metodik, dataanalys och slutsatser. Denna process bidrar till att säkerställa att forskningen bedrivs enligt högsta standard och att resultaten är giltiga.


Slutligen använder studien avancerade tekniker för att analysera tarmmikrobiotan, inklusive 16S rRNA-gensekvensering. Detta möjliggör en detaljerad undersökning av bakteriesamhällena i tarmen och hur de förändras över tid. 


Sammanfattningsvis bidrar studiens stora urval, kontrollerade förhållanden, peer-review-process och avancerade analystekniker till dess robusthet och resultatens giltighet. Insikterna från denna forskning kan få betydande konsekvenser för hur vi hanterar och tränar hästidrottare för optimal hälsa och prestanda. 


Därefter kommer jag att fördjupa mig i de specifika resultaten av undersökningen.

02


Resultat

Den studie gav flera viktiga resultat som fördjupar vår förståelse av sambandet mellan tarmmikrobiota och hästars beteende och prestationer.


1. Mikrobiota i tarmen och beteende: Forskarna fann ett signifikant samband mellan sammansättningen av tarmmikrobiota och hästarnas beteende. Specifikt uppvisade hästar med en högre mångfald av tarmmikrobiota färre stressrelaterade beteenden. Detta tyder på att tarmmikrobiotan kan ha ett direkt inflytande på hästars beteende, eventuellt genom axeln mellan tarm och hjärna. Denna axel är ett kommunikationsnätverk som förbinder det centrala nervsystemet med mag-tarmkanalen och förmedlas av tarmmikrobiotan. Studiens resultat ger stöd för förekomsten av denna axel hos hästar.


2. Ridförhållanden och mikrobiota i tarmen: Studien visade också att ridförhållanden, såsom typ av träning och diet, kan påverka tarmmikrobiotan avsevärt. Hästar som tränades mer intensivt och utfodrades med en stärkelserik diet hade en lägre mångfald av tarmmikrobiota. Denna minskning av mångfalden var förknippad med en ökning av stressrelaterade beteenden. Dessa resultat belyser vikten av kost och träning för att upprätthålla en hälsosam tarmmikrobiota och, i förlängningen, ett hälsosamt mentalt tillstånd hos hästar.


3. Tidsmässig dynamik i tarmens mikrobiota: Forskarna upptäckte att hästars tarmmikrobiota förändras över tid, där vissa bakteriesläkten blir mer eller mindre rikliga. Dessa förändringar var förknippade med förändringar i hästarnas beteende, vilket ytterligare understryker tarmmikrobiotans potentiella inflytande på hästars beteende.


4. Mjölksyraproducerande bakterier: I artikeln diskuteras hur en diet med lågt fiberinnehåll men högt stärkelseinnehåll kan leda till en ökning av koncentrationen av amylolytiska bakterier och den relativa förekomsten av Succinivibrionaceae, som förknippas med produktionen av mjölksyra i tarmen. Denna förändring i tarmens mikrobiota visade sig korrelera med en ökning av stressrelaterade beteenden hos hästar.


Dessa resultat understryker det komplexa samspelet mellan tarmmikrobiota, kost, träning och beteende hos hästar. De tyder på att tarmmikrobiotan inte bara är en passiv aktör när det gäller hästars hälsa och prestation, utan en aktiv deltagare som kan påverkas av kost och träning, och i sin tur påverka beteendet. Detta öppnar nya vägar för att förbättra hästars välbefinnande och prestation genom riktade insatser som syftar till att modulera tarmmikrobiotan.


I nästa avsnitt kommer jag att diskutera de potentiella konsekvenserna av dessa resultat och föreslå hur EquiNectar, ett tillskott av matsmältningsenzymer, skulle kunna användas som en strategi för att förbättra hästars beteende och prestationer.

03


Slutsats

Resultaten av studien öppnar upp för lovande möjligheter att förbättra hästars välfärd och prestation. En sådan möjlighet skulle kunna vara strategisk användning av tillskott av matsmältningsenzymer såsom EquiNectar. Här är hur EquiNectar potentiellt skulle kunna användas baserat på studiens resultat:


1. Främja mångfalden av tarmmikrobiota: Studien visade att hästar med en mer varierad tarmmikrobiota uppvisade färre stressrelaterade beteenden. EquiNectar kan potentiellt bidra till att främja denna mångfald genom att tillhandahålla enzymer som hjälper till att smälta ett brett spektrum av livsmedelskomponenter och därigenom stödja ett brett spektrum av tarmbakterier. Våra pilotstudier har i praktiken visat att Equinectar ökar antalet olika typer av bakteriearter.


2. Balansering av kosten: Studien visade också att en stärkelserik kost var förknippad med en minskad mångfald av tarmmikrobiota och en ökning av stressrelaterade beteenden. EquiNectar kan bidra till att balansera effekterna av en sådan diet genom att underlätta nedbrytningen av stärkelse, vilket kan minska dess inverkan på tarmmikrobiotan.


3. Minskad produktion av mjölksyra: I artikeln nämns att en stärkelserik kost kan leda till en ökning av bakterier som producerar mjölksyra, vilket var förknippat med stressrelaterade beteenden. Genom att bidra till nedbrytningen av stärkelse kan EquiNectar potentiellt minska mängden substrat som är tillgängligt för dessa bakterier och därigenom minska mjölksyraproduktionen.


4. Stöd till axeln mellan tarm och hjärna: Studien tyder på att tarmmikrobiotan kan påverka hästars beteende genom axeln mellan tarm och hjärna. Genom att främja en hälsosam och mångsidig tarmflora kan EquiNectar potentiellt stödja funktionen hos denna axel, vilket leder till förbättringar av beteende och prestation. Det är intressant att när vi tittade på eventuella samband mellan att komplettera hästarnas foder på detta sätt och deras efterföljande beteende, fann vi att hästarna var lugnare på Equinectar.


Det är dock viktigt att notera att även om detta är potentiella sätt som EquiNectar skulle kunna användas på, skulle mer forskning behövas för att bekräfta deras effektivitet. Det skulle också vara viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka hästars tarmflora och beteende, t.ex. deras övergripande kost, motionsregim och levnadsförhållanden.


Sammanfattningsvis ger studien belägg för att tarmmikrobiotan spelar en roll för hästars beteende och prestation och tyder på att manipulering av tarmmikrobiotan kan vara en potentiell strategi för att förbättra hästars välbefinnande och prestation. EquiNectar, som ett tillskott av matsmältningsenzymer, skulle potentiellt kunna spela en nyckelroll i denna strategi. Detta är dock ett komplext forskningsområde, och fler studier behövs för att helt förstå sambandet mellan tarmfloran och hästars beteende, och för att utveckla effektiva strategier för mikrobiotamanipulation.

OM EQUINECTAR

 • BESKRIVNING
 • MER INFO
 • HUR MAN MATAR
BESKRIVNING

Beskrivning

EquiNectar® är är ett naturligt fodertillskott som är vetenskapligt bevisat att

 • Återställ balansen i din hästs tarmbakterier
 • Hjälp din häst att maximera nyttan av sitt foder
 • Förbättra din hästs kondition


MER INFO

Mer information

EquiNectar® tillverkas av Tharos Ltd i Storbritannien. Det är en naturlig källa till matsmältningsenzymer och innehåller endast följande ingredienser:

 • Vårt patenterade enzymrika maltextrakt
 • Triglycerider med medellång kedja (från kokosolja)
 • Kaliumsorbat

För mer information om enzymerna i EquiNectar®. ta en titt på ingredienser och enzymer sida.

HUR MAN MATAR

Hur man matar

Tillsätt helt enkelt EquiNectar® till till din hästs dagliga foder och använd tabellen för utfodringsmängd för att bestämma rätt mängd.

För detaljerade instruktioner om hur du introducerar EquiNectar, vänligen läs den omfattande Guide för utfodring sida.

RECENSIONER

1 thought on "Tarmmikrobiota spelar en roll för hästars prestation och välbefinnande - studieöversikt"

 1. Gillian Graham

  Tack så mycket för den här artikeln. Jag har sett bevisen med mina egna ögon. Problemet är att det är billigare i områden där hö inte odlas och transporter är dyra, att utfodra med koncentrerat foder och detta blir alltmer populärt och accepterat!

Kommentarer är stängda.