Zkoumání reaktivity koní při podávání EquiNectaru

Dr. Rosemary Waringová

Vědecký ředitel / spoluzakladatel společnosti Tharos

Zkoumání reaktivity koní při podávání EquiNectaru

01


Úvod

Ve fascinujícím světě vědy o koních je důležité porozumět chování a reaktivitě koně. V rámci naší trvalé angažovanosti v této oblasti jsme spolupracovali s prestižní vysokou školou pro koně na zkoumání vlivu EquiNectaru, našeho produktu s trávicími enzymy pro koně, na reaktivitu (splašenost) koně. Cílem této studie bylo zjistit, zda má EquiNectar nějaký negativní vliv na reakce koní při seznamování se s neznámými podněty, což je klíčový ukazatel jejich reaktivity - v podstatě zda by se koně díky EquiNectaru stali reaktivnějšími?

Metodika zahrnovala dva standardní testy nových objektů (NOT), které jsou uznávány jako spolehlivá měřítka změn chování koní. Tyto testy vyžadovaly, aby se koně pohybovali buď po modré plachtě, nebo po různobarevných stužkách, což jsou neznámé a potenciálně zneklidňující podněty. Abychom zajistili přesnost, provedli jsme tyto testy dvakrát: jednou před zahájením suplementace a podruhé o čtyři týdny později, přičemž každý test byl zaznamenán na video pro důkladnou analýzu.

Kromě pozorování chování jsme sledovali také fyziologické reakce měřením srdeční frekvence a teploty očí v obou fázích. Výsledky naší studie poskytly zajímavé poznatky o vlivu EquiNectaru na reaktivitu koní.

02


Design studie

Provedli jsme malý pilotní projekt s koňmi pro volný čas, kteří byli 9 +/-3 roky staří, vážili v průměru 562 +/- 42 kg a měli skóre tělesné kondice (BCS) 4,77 +/-0,18 na Hennekeho stupnici, která se pohybuje od 1 do 9, takže byli reprezentativní pro zvířata mnoha majitelů.

Koně jsme rozdělili do čtyř skupin:

  • Skupina A - krmivo obsahující pouze vlákninu, seno nebo senáž, plevy a cukrovou řepu, doplněné EquiNectarem.
  • Skupina B - krmivo s vlákninou a koncentrátem, se senem nebo senáží, plevami, cukrovou řepou a koncentrovaným krmivem, doplněné EquiNectarem
  • Skupina C - která měla vlákninovou stravu doplněnou tepelně ošetřeným EquiNectarem (LITE), aby došlo k denaturaci enzymů.
  • Skupina D která měla stravu s vlákninou a koncentrátem doplněnou o tepelně upravený EquiNectar (LITE), aby se denaturovaly enzymy.

03


Chování

Koně museli absolvovat dva standardní testy nových objektů (NOT), které měří reaktivitu koní při kontaktu s neznámým podnětem. Tyto testy se ukázaly jako spolehlivý způsob testování změn chování a zahrnovaly buď chůzi přes modrou plachtu, nebo přes různobarevné stuhy.

Testování probíhalo před zahájením podávání doplňků a poté o čtyři týdny později a u každého koně bylo zaznamenáno na video. V obou fázích byla měřena srdeční frekvence a teplota očí.

04


Výsledky

Tělesná hmotnost koní a hodnoty BCS se v průběhu studie významně nezměnily. Průměrná tepová frekvence během NOT se mezi čtyřmi skupinami ani mezi skupinami před a po suplementaci významně nelišila.

V rámci skupin A a B nebyly mezi oběma testovacími situacemi zjištěny žádné významné rozdíly v teplotě očí. U kontrolních skupin (C+D) však došlo k významnému zvýšení teploty očí během testu po suplementaci.

05


Závěr

EquiNectar neměl žádný vliv na reaktivitu koní, což naznačuje, že nepřispívá k přecitlivělosti (plachosti).

06


Výklad

Po provedení tohoto výzkumu se ukázalo, že EquiNectar nejenže nepřispívá k přecitlivělosti, ale že jeho schopnost podporovat trávení má zřejmě uklidňující účinek na ty koně, kteří přecitlivělostí trpí. U koní, kteří vykazovali neklid, nepohodlí a v některých případech i nebezpečné sklony, bylo po podávání EquiNectaru pozorováno zlepšení jejich chování a jednání ve všech těchto oblastech.